Potentiel d’utilisation de GeoGebra
             pour tous les niveaux dans toutes les disciplines


                                      Conferència a càrrec de Daniel Mentrard

           Professor del Lycée d’Orléans-Tours (France), impulsor de l’ús de les TIC
            

L'autor exposa les seves idees pel que fa a la integració de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) en l’ensenyament, mitjançant l'ús d’activitats interactives en l’aprenentatge dels alumnes en Matemàtiques i en Física al nivell de secundària. Però també comenta el seu punt de vista que ben aviat serà necessari establir un marc més ampli cap a d’altres disciplines i cap a les competències elementals associades als programes de la primària.
No es pot oblidar el fet que molt sovint aquesta incorporació s'ha fet segons el corrent constructivista (o raonament hipotètico- deductiu) que caracteritza la filosofia educacional actual en el marc de situacions complexes d’aprenentatge. Des d’un punt de vista purament disciplinar, pel que fa a les Matemàtiques, la lliçó amb l’ús de les TIC (i, per tant, amb GeoGebra) va introduir una nova perspectiva experimental en les Matemàtiques: és l’enfocament d’investigació i experimental. Aquesta manera de fer implica canvis importants a diferents nivells, tant des del punt de vista de l'alumnat com del professorat que són il·lustrats al llarg de la conferència amb nombrosos exemples.